Advokatske usluge

Naš posvećen tim advokata je uvek tu za Vas!

Naši avokati iz Advokatske kancelarije Marijana M. Radeka Simić imaju višegodišnje iskustvo u pružanju pravnih usluga iz oblasti građanskog prava, oblasti poslovanja sa nekretninama, kao i imovinskog prava i drugih pravnih domena sa kojima se klijenti sreću.

Vodimo se time da je naš rad koncipiran na razumevanju, otvorenosti u pružanju svih neophodnih informacija, očuvanju privatnosti i međusobnog poverenja između stranke i advokata, sa ciljem zastupanja ili savetodavne pomoći u najboljem interesu klijenta.

Advokatske usluge

Oblasti naše ekspertize

Stvarno pravo

Svi sporovi vezani za imovinske odnose.

Porodično pravo

Sporovi vezani za razvod, bračnu tekovinu, poveravanje dece, izdržavanje.

Obligaciono pravo

Sastavljanje svih vrsta ugovora, promet nepokretnosti, naknada štete.

Nasledno pravo

Pokretanje ostavinskog postupka i zastupanje, sastavljanje testamenta/zaveštanja i ugovora o doživotnom izdržavanju.

Upravno pravo

Sporovi vezani za zastupanje pred organima uprave, upravnim sporovima.

Krivično pravo

Pokretanje krivičnih postupaka, savetovanje, odbrana klijenata.

Nekretnine

Savetovanje i zastupanje u pravnim, poreskim, finansijskim pitanjima vezanih za nekretnine.

Privredno pravo

Usluge vezane za registraciju privrednih društava i zastupanje pravnih lica u postupcima.

Usluge iz oblasti Porodičnog prava su:

 • Sačinjavanje bračnih ugovora;
 • Sačinjavanje ugovora o upravljanju i raspolaganju zajedničkom imovinom;
 • Sačinjavanje sporazuma za razvod braka;
 • Zastupanje stranaka pred sudovima u postupcima za:
  • razvod braka;
  • poništaj braka;
  • vršenje roditeljskog prava;
  • lišenje roditeljskog prava;
  • deobu bračne imovine;
  • zakonsko izdržavanje;
  • utvrđivanje materinstva i očinstva;
  • nasilje u porodici.

Rad u domenu porodičnog prava je jedno od osnovnih obeležja naše advokatske kancelarije, oblast u kojoj smo postali poznati i priznati kao renomirana i uspešna advokatska kancelarija.

Usluge u oblasti poslovanja sa nekretninama su:

 • Savetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora, sačinjavanje i zaključivanje predugovora i ugovora o kupoprodaji nepokretnosti;
 • Savetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora, sačinjavanje i zaključivanje predugovora i ugovora o građenju;
 • Savetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora, sačinjavanje i zaključivanje predugovora i ugovora o zakupu nepokretnosti;
 • Sačinjavanje založnih izjava;
 • Provera dokumentacije prilikom prometa nepokretnosti;
 • Pružanje pomoći klijentima u vezi dobijanja dozvola za izgradnju i u drugim postupcima pred nadležnim organima koji su vezani za nepokretnosti;

Osim neposrednog pružanja usluga zainteresovanim fizičkim i pravnim licima (privredna društva, osiguravajuća društva i banke) spremni smo da sarađujemo i sa posredničkim agencijama i agencijama za nekretnine u domenu ove pravne oblasti.

Usluge koje pružamo u oblasti postupaka sa nepokretnostima i imovinskim sporovima su:

 • Postupci pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti u vezi sa: upisom prava svojine, upisom nastalih promena, uspostavljanjem, upisom, realizacijom i brisanjem hipoteke;
 • Zaštita dužnika pri hipotekarnim prodajama;
 • Sastavljanje pravnih mišljenja i izveštaja;
 • Zastupanje pravnih i fizičkih lica u imovinskim sporovima pred sudovima i drugim državnim organima, što predstavlja užu delatnost kancelarije.

 

U vezi navedenih usluga postoje brojne preporuke zadovoljnih klijenata. Važimo za uspešnu advokatsku kancelariju na polju imovinskog prava, pre svega zbog toga što smo na zadovoljstvo naših klijenata uspeli da rešimo veliki broj imovinskih sporova i na taj način smo stvorili bogat izvor sopstvene pravne prakse u ovoj oblasti.

Usluge iz oblasti Upravnog, Krivičnog i Privrednog prava:

Upravno pravo

 • Zastupanje pred organima uprave.
 • Zastupanje u upravnom postupku i u upravnim sporovima.

Krivično pravo

 • Pokretanje krivičnog postupka podnošenjem krivičnih prijava i privatnih krivičnih tužbi;
 • Savetovanje i odbrana klijenata u svojstvu branioca;
 • Zastupanje klijenata u svojstvu punomoćnika oštećenih;
 • Zastupanje klijenata u postupcima ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva za naknadu materijalne i nematerijalne štete;
 • Zastupanje u postupcima puštanja osuđenog na uslovni otpust;
 • Zastupanje u drugim krivičnopravnim postupcima.

Privredno pravo

 • Registracija privrednih društava i to: osnivanje, povezivanje i prestanak postojanja privrednih društava i njihovih predstavništava, statusne promene i promene oblikaorganizacije društva, povećanje ili smanjenje kapitala, promena vlasničke strukture
  privrednog društva i drugi postupci pred Agencijom za privredne registre.
 • Izrada i dopuna osnivačkih akata, statuta, ugovora između članova društva.
 • Zastupanje pravnih lica u postupcima pred privrednim sudovima.
Kontaktirajte nas putem telefona
ILI

Zakažite konsultaciju sa advokatom ovde: